T +31 (0)70 367 97 97

Leveringsvoorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DER VEEN B.V. TE RIJSWIJK (ZH)

1. Toepasselijkheid

a. Deze voorwaarden maken deel uit van alle met ons gesloten overeenkomsten en zijn van toepassing op al onze aanbiedingen. Van deze voorwaarden afwijkende bedingen zijn slechts bindend indien wij deze schriftelijk hebben bevestigd en gelden uitsluitend voor de overeenkomst waarbij zij gemaakt zijn.

b. De toepasselijkheid van enige algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van de opdrachtgever wordt door ons uitdrukkelijk van de hand gewezen. Alle bepalingen in deze voorwaarden zijn onverkort van toepassing op de opdrachtgever die een particulier is, dan wel daarmee gelijkgesteld pleegt te worden, indien en voorzover zulks in de omstandigheden van het geval redelijkerwijze van deze opdrachtgever kan worden gevergd.


2. Offertes

a. Tenzij hierin nadrukkelijk schriftelijk een termijn voor aanvaarding is vermeld, binden offertes ons niet en gelden slechts als een uitnodiging tot het verstrekken van een opdracht.

b. Een overeenkomst komt slechts tot stand wanneer wij een opdracht uitdrukkelijk hebben aanvaard of daadwerkelijk tot uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden overgaan.

c. Ontwerpen bij de offerte zijn zo nauwkeurig mogelijk, doch niet bindend. Kleine verschillen bij de uitvoering kunnen ons op generlei wijze worden tegen geworpen.

d. De uitvoering zal geschieden in de normale werktijden, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk is overeengekomen.


3. Ontwerpen

a. Wij aanvaarden door het maken van de offerte geen aansprakelijkheid voor een door opdrachtgever of door derden uitgewerkt ontwerp, noch voor de juistheid van het gebruik van de eventueel bij het ontwerp gegeven specificatie van materialen en de gevolgen van het gebruik van deze materialen.

b. Wij behouden ons het auteursrecht voor op de door ons op enig moment (ter inzage) verstrekte ontwerpen. Deze ontwerpen blijven ons eigendom en mogen zonder onze uitdrukkelijke toestemming niet worden gekopieerd, aan derden getoond of op andere wijze worden gebruikt.

c. Voorzover door opdrachtgever of derden gegevens worden verstrekt, wordt de juistheid hiervan gegarandeerd en is de opdrachtgever aansprakelijk voor alle kosten, voortvloeiende uit de eventuele onjuistheid van de verstrekte gegevens.


4. Prijzen

a. Indien wij niet uit voorraad leveren zijn onze prijzen gebaseerd op levering af magazijn. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, komen bij levering af magazijn ten laste van de opdrachtgever in- en uitvoerrechten en accijnzen, im- en exportbelastingen, inklaringskosten en kosten van verpakking en verzending. Bij levering uit voorraad gelden onze prijzen franco opdrachtgever.

b. Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting.

c. In geval van verhoging van kostprijsbepalende factoren zijn wij gerechtigd de overeengekomen prijzen met inachtneming van de redelijkheid en billijkheid dienovereenkomstig te verhogen, ook al geschiedt zulks ingevolge reeds bij aanbieding of orderbevestiging te voorziene omstandigheden. Indien wij overgaan tot prijsverhoging voordat drie maanden na het sluiten van de overeenkomst zijn verstreken, heeft de opdrachtgever het recht de overeenkomst te ontbinden, mits dit schriftelijk geschiedt binnen 8 dagen na kennisgeving van de prijswijziging.


5. Levertijden

a. Levering geschiedt "af magazijn", tenzij partijen uitdrukkelijk overeenkomen dat de verkochte of verhuurde zaken door ons op een door de opdrachtgever aan te wijzen plaats zullen worden geleverd.

b. Door ons opgegeven levertijden zijn bij benadering en zijn niet te beschouwen als fatale termijn. Bij niet tijdige levering dienen wij derhalve schriftelijk in gebreke te worden gesteld, waarbij ons een redelijke termijn wordt gegund om alsnog te leveren.


6. Risico

a. In geval van levering af fabriek van een derde gelden de zaken als geleverd en gaat het risico op de opdrachtgever over op het moment van de aflevering van de zaken aan de expediteur of vervoerder.

b. In geval van levering af magazijn gelden de zaken als geleverd en gaat het risico op de opdrachtgever over op het tijdstip waarop de zaken ons magazijn verlaten na het laden van het betrokken vervoermiddel.

c. In alle andere gevallen gaat het risico van de zaken over op de opdrachtgever op het moment dat de zaken in zijn feitelijke beschikkingsmacht of die van door hem aangewezen derden zijn overgegaan.

d. De opdrachtgever zal de onder ons eigendomsvoorbehoud vallende zaken vanaf het moment van risico-overgang verzekeren tegen normale bedrijfsrisico's en de polissen van deze verzekeringen op eerste verzoek ter inzage te geven.


7. Eigendomsovergang

a. De eigendom van de geleverde zaken gaat pas over op de opdrachtgever als hij heeft voldaan aan al zijn verplichtingen voortvloeiend uit of samenhangend met krachtens overeenkomst door ons geleverde of te leveren zaken. Tot dat tijdstip is de opdrachtgever gehouden de zaken gescheiden van andere zaken en duidelijk ge dentificeerd als ons eigendom te bewaren.

b. Wij zijn gerechtigd om, bij niet (tijdige) betaling door de opdrachtgever of indien surséance van betaling, dan wel faillissement van de opdrachtgever is aangevraagd, of indien de opdrachtgever zijn verzekeringsplicht uit hoofde van deze voorwaarden niet (voldoende) naleeft, de onbetaald gebleven zaken terug te halen bij de opdrachtgever. De opdrachtgever dient ons hiertoe in de gelegenheid te stellen.

c. De opdrachtgever is gerechtigd om de door ons geleverde zaken, waarop een eigendomsvoorbehoud rust, te gebruiken in de normale uitoefening van zijn bedrijf. Van normale uitoefening van zijn bedrijf in de zin van dit artikel is geen sprake, wanneer de opdrachtgever in surséance van betaling of in staat van faillissement verkeert.

d. Na terugneming zal de opdrachtgever worden gecrediteerd voor de marktwaarde, welke in geen geval hoger kan zijn dan de oorspronkelijke koopprijs, verminderd met de op de terugneming gevallen kosten.


8. Betrokkenheid van derden

a. Wij zijn te allen tijde gerechtigd bij de nakoming van onze verplichtingen jegens de opdrachtgever gebruik te maken van derden zoals toeleveranciers of onderaannemers.

b. Indien wij van onze toeleveranciers ontvangen zaken doorleveren c.q. bij de uitvoering van onze opdracht gebruik maken of afhankelijk zijn van de diensten van derden, zijn tevens de aansprakelijkheids- en garantiebepalingen van genoemde derden van toepassing. Wij zullen de opdrachtgever op zijn verzoek over de van toepassing zijnde bepalingen informeren.
Wij zijn ten opzichte van de opdrachtgever nimmer tot een verdergaande garantie of aansprakelijkheid gehouden dan waarop wij ons ten opzichte van genoemde derden kunnen beroepen.


9. Verhuur

a. De minimale huurtermijn is 1 week, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk overeengekomen. Voor een huurtermijn, korter dan 14 dagen, wordt voor iedere dag langer dan 1 week, 1/7 van het verschil in rekening gebracht, terwijl voor iedere dag, langer dan 14 dagen, doch korter dan 1 maand 1/14 van het verschil wordt berekend.

b. Voor iedere volgende maand of gedeelte hiervan bedraagt de huurprijs 20% van de maandhuurprijs.

c. Worden de zaken na afloop van de huur niet teruggezonden, doch zonder meer behouden, dan wordt de huurtermijn geacht te zijn gecontinueerd en gelden de huurprijzen, die voor de gehele huurtermijn, inclusief de verlenging, staan genoteerd.

d. De levering van het gehuurde geschiedt af magazijn en tegen ontvangstbewijs, m.u.v. verhuur tijdens of bij exposities; alsdan wordt door ons ge nstalleerd en loopt de huur vanaf het gereed komen der installatie(s) tot 1 uur na de definitieve afsluiting van de gehele expositie. Indien de opdrachtgever geen nadere aanwijzingen van ons heeft ontvangen, wordt de wijze van verzending door opdrachtgever bepaald.

e. Mocht het gehuurde geheel of gedeeltelijk verloren gaan of defect geraken, dan wordt 2/3 van gangbare bruto-nieuwprijs aan opdrachtgever in rekening gebracht. Kabels en draad mogen niet worden versneden op verbeurte van een boete, groot 10% van de gangbare bruto-nieuwprijs van de gehele lengte, als geleverd voor de versnijding.

f. Zaken aan ons toegezonden, die ons niet toebehoren, worden niet in ruil aanvaard voor het gehuurde. Deze zaken blijven gedurende 1 week na kennisgeving ter beschikking van de opdrachtgever, waarna wij voor verlies of andere schade niet aansprakelijk zijn. Bij onoordeelkundig en/of onzorgvuldig gebruik van het gehuurde door opdrachtgever hebben wij het recht de huur onmiddellijk te beëindigen en hebben wij, onverminderd onze aanspraken op betaling van schadevergoeding en boetes, als na te melden, eveneens recht op vergoeding van huurderving.

g. De huurprijs dient vooruit te worden betaald. Wij hebben het recht de emballage tegen kostprijs aan opdrachtgever in rekening te brengen, in welk geval deze kostprijs, wanneer wij de emballage in goede staat terug ontvangen, wordt gerestitueerd.

h. Indien wordt overeengekomen dat opdrachtgever ook de kosten van het stroomverbruik dient te vergoeden, dan wordt dit stroomverbruik berekend (tenzij een meter is geplaatst) volgens een door ons aangehouden tabel. In de kosten van stroomverbruik zijn administratiekosten begrepen. Tegen vooruitbetaling van 50% van de huurprijs kan materiaal voor huur op een later, door ons goed te keuren tijdstip, worden gereserveerd. Bij annulering van deze overeenkomst binnen 30 dagen, voorafgaande aan de dag van levering, vervalt het vooruitbetaalde bedrag in zijn geheel aan ons.


10. Stroomtoevoerleidingen

a. Begripsbepalingen
1. stand: door wanden en/of (loop)paden gescheiden eenheden in gebruik bij één exposant.
2. exposant: de daadwerkelijke gebruiker van de stand.
3. stroomtoevoerleiding: de door ons aangelegde aansluiting op het elektriciteitsnet van het expositiegebouw, eindigende op de aansluitklemmen van de verdeelkast van de desbetreffende stand.
4. opdrachtgever: diegene voor wiens rekening de stroomtoevoerleiding is aangelegd en de stroom wordt geleverd.
5. installatie: de elektrische leidingen, verlichtingsarmaturen, stopcontacten en andere verbruikende apparatuur. Hieronder is mede begrepen de hoofdschakelaar, groepenkast en eventuele kWu meter.

b. Voorwaarden
1. Iedere stand dient, indien elektriciteit is gewenst, voorzien te zijn van een stroomtoevoerleiding.
2. Opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de dor hem/haar verstrekte verbruikswaarden op basis waarvan door ons de stroomtoevoerleiding wordt aangelegd.
3. Indien de installatie binnen de stand door derden wordt verzorgd, staan zowel opdrachtgever als exposant ervoor in dat deze installatie voldoet aan redelijke eisen, als hoedanig in ieder geval gelden de eisen vastgelegd in het normblad NEN 1010, en vrijwaren ons voor alle aanspraken die terzake van deze installatie door derden geldend gemaakt zouden kunnen worden.
4. Het is opdrachtgever noch exposant toegestaan de stroomtoevoerleiding aan derden (mede) ter beschikking te stellen dan wel, energie aan derden (door) te leveren zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.
5. Indien een Kwu meter van opdrachtgever of exposant aanwezig is, dient deze voorzien te zijn van een geldig ijkmerk.
6. De kosten van opname en administratie van het verbruik worden in rekening gebracht.

c. Bijzonderheden
1. Wij spannen ons in om er voor te zorgen dat de stroomtoevoer tijdig voor aanvang van de expositie beschikbaar is, maar kunnen zulks in geen geval garanderen en aanvaarden ter zake geen enkele aansprakelijkheid.
2. Wij garanderen niet dat de stroomtoevoer continu aanwezig is. Wij garanderen niet dat er een deugdelijke noodvoorziening is. Voor de gevolgen van stroomuitval, tenzij deze het gevolg is van grove schuld of opzet onzerzijds, aanvaarden wij geen aansprakelijkheid.
3. De opdrachtgever en exposant zijn verplicht alle noodzakelijke maatregelen te treffen om te voorkomen dat schade ontstaat of zich ongevallen kunnen voordoen ten gevolge van storingen in de installatie of de stroomtoevoerleidingen. De uiterste zorgvuldigheid is hierbij vereist. Voor de schadelijke gevolgen van onzorgvuldig, onjuist of onoordeelkundig gebruik zijn wij niet aansprakelijk en de opdrachtgever en exposant vrijwaren ons hiervan.

d. Sancties
1. Indien de verbruikswaarden als bedoeld in artikel b.2. in ernstige mate, d.w.z. met minimaal 10%, worden overschreden kan tot onderbreking van de energielevering worden overgegaan, onverminderd ons recht om de aanlegkosten van de stroomtoevoerleiding te berekenen naar het werkelijk afgenomen piekvermogen.
2. Ingeval de installatie niet blijkt te voldoen aan de in dit artikel vermelde eisen dient deze op eerste aanzegging van ons in overeenstemming worden gebracht te worden.
3. Indien hieraan geen gevolg wordt gegeven, kan eveneens tot onderbreking tot betaling van de kosten van de stroomtoevoerleiding en het verbruik tot op dat moment.
4. De met de eventuele hervatting van de energielevering gemoeide kosten worden eveneens in rekening gebracht.
5. Bij constatering van handelingen strijdig met lid b.4 van dit artikel, zullen, onverminderd onze overige aanspraken, de kosten van de stroomtoevoerleiding(en) worden berekend als had de levering aan derden plaatsgevonden door ons. De kosten hiervan zullen bij de opdrachtgever in rekening gebracht worden.
6. Bij plaatsing van een niet geijkte Kwu meter kunnen wij besluiten het verbruik in rekening te brengen overeenkomstig de door haar aangehouden tabel.


11. Betaling

a. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen dient betaling netto-contant bij aflevering te geschieden of middels storting of overmaking op een door ons aangegeven bank- of girorekening binnen 30 dagen na factuurdatum. De op onze bank/giro afschriften aangegeven valutadatum is bepalend en wordt derhalve als betalingsdatum aangemerkt.

b. De opdrachtgever is gehouden alle door ons in rekening gebrachte bedragen zonder inhouding of verrekening te voldoen. Klachten met betrekking tot enige prestatie onzerzijds laten de betalingsverplichting van de opdrachtgever onverlet en geven hem nooit het recht om zijn betalingsverplichtingen op te schorten.

c. Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter voldoening van alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur. Dit is ook het geval bij eventuele creditnota's. Ontvangst door de opdrachtgever van een creditnota dient te worden beschouwd als een beroep op verrekening met de bovengenoemde posten (indien en voorzover die bestaan).

d. Vanaf de 30e dag na de factuurdatum is de opdrachtgever, zonder nadere ingebrekestelling, de wettelijke rente over het openstaande bedrag verschuldigd.

e. Wij zijn steeds gerechtigd alvorens (verder) te presteren, vervangende en/of aanvullende zekerheid van de opdrachtgever te verlangen voor de nakoming van zijn (verdere) betalingsverplichtingen.

f. Wij zijn gerechtigd om bij verzuim van de opdrachtgever de buitengerechtelijke incassokosten te berekenen overeenkomstig de richtlijn van de Nederlandse Orde van Advocaten.


12. Meerwerk

a. Indien meerwerk noodzakelijk blijkt, dan zijn wij gerechtigd de daaruit voortvloeiende kosten tegen ons gangbare tarief aan opdrachtgever in rekening te brengen.


13. Reclames

a. De opdrachtgever dient de geleverde zaken terstond na aflevering te controleren op direct waarneembare gebreken. Onverminderd het bepaalde van deze voorwaarden aangaande het risico bij overdracht van geleverde zaken zullen reclames over direct waarneembare gebreken door de opdrachtgever binnen 8 dagen na de aflevering per aangetekende brief bij ons moeten zijn ingediend. Daarbij moet de opdrachtgever nauwkeurig opgave van de aard en de grond van de reclame en van de desbetreffende factuur doen.

b. Tenzij de gebreken redelijkerwijs pas na de genoemde reclametermijn kunnen worden geconstateerd, vervalt onze eventuele aansprakelijkheid, indien de opdrachtgever niet heeft voldaan aan het in het vorige lid van dit artikel bepaalde. Indien een gebrek redelijkerwijs pas na de in lid 1 van dit artikel genoemde reclametermijn kan worden geconstateerd, dient de opdrachtgever, op straffe van verval van enig recht daartoe, in ieder geval te reclameren binnen 36 uur nadat het gebrek is geconstateerd, op de wijze als gesteld in lid a van dit artikel aan ons te melden.

c. Reclames geven aan de opdrachtgever niet het recht zijn betalingsverplichting op te schorten.

d. Met betrekking tot reclame wordt elke deel(af)levering als een afzonderlijke levering beschouwd.

e. Iedere aanspraak van de opdrachtgever vervalt 2 maanden na de factuurdatum.


14. Aansprakelijkheid

a. Wij zijn niet aansprakelijk voor de gevolgen van normale slijtage, onzorgvuldige of onoordeelkundige behandeling, onjuist gebruik, gebrek aan of onjuist onderhoud van de door ons geleverde zaken. Voor schade tengevolge van gebreken in door de opdrachtgever zelf ter beschikking gestelde zaken zullen wij nooit op enigerlei wijze aansprakelijk zijn.

b. Indien wij aansprakelijk zijn voor een gebrek of manco, hebben wij de keuze om hetzij de prijs (minus eventueel doorberekend stroomverbruik) voor de ondeugdelijk gebleken zaken aan de opdrachtgever te crediteren, hetzij deze kosteloos te vervangen dan wel te herstellen.

c. Onze aansprakelijkheid is in alle gevallen beperkt tot de contractsom van de betreffende ondeugdelijk gebleken zaken of ondeugdelijk verleende diensten.

d. Wij zijn nimmer aansprakelijk voor enige indirecte schade van de opdrachtgever of van derden, waaronder begrepen gevolgschade, bedrijfsschade, vertragingsschade, winstderving of letselschade, tevergeefs gemaakte bewerkingskosten, of enige (andere) indirecte schade, uit welke oorzaak dan ook en door wie ook geleden.

e. De opdrachtgever vrijwaart ons voor alle aanspraken van derden, uit welken hoofde dan ook, ter zake van vergoeding van schade, kosten en/of interessen, veroorzaakt door, voorgevallen bij, of op enigerlei wijze verband houdende met de door ons geleverde zaken c.q. onze uitvoering van de prestatie.


15. Overmacht

a. In geval van tijdelijke overmacht zijn wij gerechtigd onze verplichtingen op te schorten voor de duur van de overmachtstoestand.

b. In geval van blijvende overmacht zijn wij gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden.

c. In geval van tijdelijke dan wel blijvende overmacht heeft de opdrachtgever geen recht op enige schadevergoeding.

d. In geval van tijdelijke dan wel blijvende overmacht zijn wij gerechtigd het reeds geleverde c.q. leverbare afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever dienaangaande gehouden tot betaling als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.

e. Onder overmacht wordt verstaan elke omstandigheid waarop wij geen invloed kunnen uitoefenen, waardoor de nakoming van onze verplichtingen jegens de opdrachtgever geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor die nakoming in redelijkheid niet van ons kan worden verlangd, ongeacht of die omstandigheden te voorzien zijn of voorzien konden worden ten tijde van het sluiten van de overeenkomst.
Tot die omstandigheden worden onder meer gerekend: stroomstoringen, staat van oorlog en staat van beleg; burgeroorlog; oproer; mobilisatie; werknemersacties van welke aard ook; uitsluiting van werknemers; plotselinge bedrijfsstoornissen; plotseling excessieve ziekte van personeel; niet-tijdige of ondeugdelijke levering van grond- en hulpstoffen, eindprodukten en verpakkingsmaterialen; overheidsvoorschriften; weigering of uitblijven van een invoervergunning of andere noodzakelijke toestemming van overheidswege; bemoeilijking van importen of exporten door overheden of derden; brand; vorst; aardbeving en overstroming.


16. Opschorting en ontbinding

a. Indien de opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan zijn verplichtingen onder enige overeenkomst met ons, alsmede in geval van surséance van betaling, faillissement, stillegging of liquidatie van het bedrijf van de opdrachtgever, zijn wij gerechtigd zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst: 
 de uitvoering van de overeenkomst en direct daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten totdat betaling voldoende zeker is gesteld; en/of
 de overeenkomst en direct daarmee samenhangende overeenkomsten geheel of gedeeltelijk te ontbinden; onverminderd de uitoefening van onze andere rechten onder welke overeenkomst met de opdrachtgever dan ook en zonder dat wij tot enige schadevergoeding zijn gehouden.


17. Geschillen

a. Op deze voorwaarden en op alle met ons gesloten overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing. De "Eenvormige wet inzake de internationale koop van roerende lichamelijke zaken", de "Eenvormige Wet inzake totstandkoming van internationale koopovereenkomsten betreffende roerende lichamelijke zaken" en het "Verdrag van Wenen van 1980 met betrekking tot de internationale koop van roerende zaken" evenals iedere huidige of toekomstige internationale regeling inzake koop van roerende lichamelijke zaken waarvan de werking door partijen kan worden uitgesloten, worden hierbij uitdrukkelijk uitgesloten.

b. Voor zover de Wet zulks toelaat worden alle geschillen voorgelegd aan de bevoegde rechter te Den Haag.
Samenvatting
Deze voorwaarden maken deel uit van alle met ons gesloten overeenkomsten en zijn van toepassing op al onze aanbiedingen. De toepasselijkheid van enige algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van de opdrachtgever wordt door ons uitdrukkelijk van de hand gewezen. Tenzij hierin nadrukkelijk schriftelijk een termijn voor aanvaarding is vermeld, binden offertes ons niet en gelden slechts als een uitnodiging tot het verstrekken van een opdracht.
Door ons opgegeven levertijden zijn bij benadering en zijn niet te beschouwen als fatale termijn. Bij niet tijdige levering dienen wij derhalve schriftelijk in gebreke te worden gesteld, waarbij ons een redelijke termijn wordt gegund om alsnog te leveren.
De eigendom van de geleverde zaken gaat pas over op de opdrachtgever als hij heeft voldaan aan al zijn verplichtingen voortvloeiend uit of samenhangend met krachtens overeenkomst door ons geleverde of te leveren zaken. Wij behouden ons het auteursrecht voor op de bij de offerte verstrekte ontwerpen.
De levering van het gehuurde geschiedt af magazijn en tegen ontvangstbewijs, m.u.v. verhuur tijdens of bij exposities; alsdan wordt door ons geinstalleerd en loopt de huur vanaf het gereed komen der installatie(s) tot 1 uur na de definitieve afsluiting van de gehele expositie. Indien de opdrachtgever geen nadere aanwijzingen van ons heeft ontvangen, wordt de wijze van verzending door opdrachtgever bepaald. Mocht het gehuurde geheel of gedeeltelijk verloren gaan of defect geraken, dan wordt 2/3 van gangbare bruto-nieuwprijs aan opdrachtgever in rekening gebracht. Kabels en draad mogen niet worden versneden op verbeurte van een boete, groot 10% van de gangbare bruto-nieuwprijs van de gehele lengte, als geleverd voor de versnijding. Bij onoordeelkundig en/of onzorgvuldig gebruik van het gehuurde door opdrachtgever hebben wij het recht de huur onmiddellijk te beëindigen en hebben wij, onverminderd onze aanspraken op betaling van schadevergoeding en boetes, als na te melden, eveneens recht op vergoeding van huurderving.
Indien wordt overeengekomen dat opdrachtgever ook de kosten van het stroomverbruik dient te vergoeden, dan wordt dit stroomverbruik berekend (tenzij een meter is geplaatst) volgens een door ons aangehouden tabel. In de kosten van stroomverbruik zijn administratiekosten begrepen.
Wij spannen ons in om er voor te zorgen dat de stroomtoevoer tijdig voor aanvang van de expositie beschikbaar is, maar kunnen zulks in geen geval garanderen en aanvaarden ter zake geen enkele aansprakelijkheid. Wij garanderen niet dat de stroomtoevoer continu aanwezig is. Wij garanderen niet dat er een deugdelijke noodvoorziening is. Voor de gevolgen van stroomuitval, tenzij deze het gevolg is van grove schuld of opzet onzerzijds, aanvaarden wij geen aansprakelijkheid. De opdrachtgever en exposant zijn verplicht alle noodzakelijke maatregelen te treffen om te voorkomen dat schade ontstaat of zich ongevallen kunnen voordoen ten gevolge van storingen in de installatie of de stroomtoevoerleidingen. De uiterste zorgvuldigheid is hierbij vereist. Voor de schadelijke gevolgen van onzorgvuldig, onjuist of onoordeelkundig gebruik zijn wij niet aansprakelijk en de opdrachtgever en exposant vrijwaren ons hiervan.
Vanaf de 30e dag na de factuurdatum is de opdrachtgever, zonder nadere ingebrekestelling, de wettelijke rente over het openstaande bedrag verschuldigd. Wij zijn gerechtigd om bij verzuim van de opdrachtgever de buitengerechtelijke incassokosten te berekenen overeenkomstig de richtlijn van de Nederlandse Orde van advocaten.
De opdrachtgever dient de geleverde zaken terstond na aflevering te controleren op direct waarneembare gebreken. Reclames over direct waarneembare gebreken door de opdrachtgever dienen binnen 8 dagen na de aflevering per aangetekende brief bij ons moeten zijn ingediend.
Reclames geven aan de opdrachtgever niet het recht zijn betalingsverplichting op te schorten.
Indien wij aansprakelijk zijn voor een gebrek of manco, hebben wij de keuze om hetzij de prijs (minus eventueel doorberekend stroomverbruik) voor de ondeugdelijk gebleken zaken aan de opdrachtgever te crediteren, hetzij deze kosteloos te vervangen dan wel te herstellen. Onze aansprakelijkheid is in alle gevallen beperkt tot de contractsom van de betreffende ondeugdelijk gebleken zaken of ondeugdelijk verleende diensten. Wij zijn nimmer aansprakelijk voor enige indirecte schade van de opdrachtgever of van derden, waaronder begrepen gevolgschade, bedrijfsschade, vertragingsschade, winstderving of letselschade, tevergeefs gemaakte bewerkingskosten, of enige (andere) indirecte schade, uit welke oorzaak dan ook en door wie ook geleden. De opdrachtgever vrijwaart ons voor alle aanspraken van derden, uit welken hoofde dan ook, ter zake van vergoeding van schade, kosten en/of interessen, veroorzaakt door, voorgevallen bij, of op enigerlei wijze verband houdende met de door ons geleverde zaken c.q. onze uitvoering van de prestatie. Betalingen dienen te geschieden zonder enige aftrek of schuldvergelijking binnen 30 dagen na factuurdatum. Betaling dient te geschieden ten kantore van v.d. Veen. Is de opdrachtgever nalatig in de betaling op de overeengekomen tijd of wijze, dan is hij ook zonder sommatie en/of in gebreke stelling in gebreke; v.d. Veen heeft alsdan het recht verdere leveranties stop te zetten, onverminderd de rechtsvorderingen en rechtsmiddelen die haar ten dienste staan terzake van de wanprestatie van de opdrachtgever. Zowel bij het aangaan der overeenkomst als bij het eventuele verlengen daarvan, kan v.d. Veen een waarborgsom vorderen.
In geval van tijdelijke overmacht zijn wij gerechtigd onze verplichtingen op te schorten voor de duur van de overmachtstoestand. In geval van blijvende overmacht zijn wij gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. In geval van tijdelijke dan wel blijvende overmacht heeft de opdrachtgever geen recht op enige schadevergoeding.
Voor zover de Wet zulks toelaat worden alle geschillen voorgelegd aan de bevoegde rechter te Den Haag.


Algemene bepalingen stroomtoevoerleidingen

a. Begripsbepalingen
1. stand: door wanden en/of (loop)paden gescheiden eenheden in gebruik bij één exposant.
2. exposant: de daadwerkelijke gebruiker van de stand.
3. stroomtoevoerleiding: de door ons aangelegde aansluiting op het elektriciteitsnet van het expositiegebouw, eindigende op de aansluitklemmen van de verdeelkast van de desbetreffende stand.
4. opdrachtgever: diegene voor wiens rekening de stroomtoevoerleiding is aangelegd en de stroom wordt geleverd.
5. installatie: de elektrische leidingen, verlichtingsarmaturen, stopcontacten en andere verbruikende apparatuur. Hieronder is mede begrepen de hoofdschakelaar, groepenkast en eventuele kWu meter.

b. Voorwaarden
1. Iedere stand dient, indien elektriciteit is gewenst, voorzien te zijn van een stroomtoevoerleiding.
2. Opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de dor hem/haar verstrekte verbruikswaarden op basis waarvan door ons de stroomtoevoerleiding wordt aangelegd.
3. Indien de installatie binnen de stand door derden wordt verzorgd, staan zowel opdrachtgever als exposant ervoor in dat deze installatie voldoet aan redelijke eisen, als hoedanig in ieder geval gelden de eisen vastgelegd in het normblad NEN 1010, en vrijwaren ons voor alle aanspraken die terzake van deze installatie door derden geldend gemaakt zouden kunnen worden.
4. Het is opdrachtgever noch exposant toegestaan de stroomtoevoerleiding aan derden (mede) ter beschikking te stellen dan wel, energie aan derden (door) te leveren zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.
5. Indien een Kwu meter van opdrachtgever of exposant aanwezig is, dient deze voorzien te zijn van een geldig ijkmerk.
6. De kosten van opname en administratie van het verbruik worden in rekening gebracht.

c. Bijzonderheden
1. Wij spannen ons in om er voor te zorgen dat de stroomtoevoer tijdig voor aanvang van de expositie beschikbaar is, maar kunnen zulks in geen geval garanderen en aanvaarden ter zake geen enkele aansprakelijkheid.
2. Wij garanderen niet dat de stroomtoevoer continu aanwezig is. Wij garanderen niet dat er een deugdelijke noodvoorziening is. Voor de gevolgen van stroomuitval, tenzij deze het gevolg is van grove schuld of opzet onzerzijds, aanvaarden wij geen aansprakelijkheid.
3. De opdrachtgever en exposant zijn verplicht alle noodzakelijke maatregelen te treffen om te voorkomen dat schade ontstaat of zich ongevallen kunnen voordoen ten gevolge van storingen in de installatie of de stroomtoevoerleidingen. De uiterste zorgvuldigheid is hierbij vereist. Voor de schadelijke gevolgen van onzorgvuldig, onjuist of onoordeelkundig gebruik zijn wij niet aansprakelijk en de opdrachtgever en exposant vrijwaren ons hiervan.

d. Sancties
1. Indien de verbruikswaarden als bedoeld in lid b.2. van deze bepalingen in ernstige mate, d.w.z. met minimaal 10%, worden overschreden kan tot onderbreking van de energielevering worden overgegaan, onverminderd ons recht om de aanlegkosten van de stroomtoevoerleiding te berekenen naar het werkelijk afgenomen piekvermogen.
2. Ingeval de installatie niet blijkt te voldoen aan de in dit artikel vermelde eisen dient deze op eerste aanzegging van ons in overeenstemming worden gebracht te worden.
3. Indien hieraan geen gevolg wordt gegeven, kan eveneens tot onderbreking tot betaling van de kosten van de stroomtoevoerleiding en het verbruik tot op dat moment.
4. De met de eventuele hervatting van de energielevering gemoeide kosten worden eveneens in rekening gebracht.
5. Bij constatering van handelingen strijdig met lid b.4 van deze bepalingen, zullen, onverminderd onze overige aanspraken, de kosten van de stroomtoevoerleiding(en) worden berekend als had de levering aan derden plaatsgevonden door ons. De kosten hiervan zullen bij de opdrachtgever in rekening gebracht worden.
6. Bij plaatsing van een niet geijkte Kwu meter kunnen wij besluiten het verbruik in rekening te brengen overeenkomstig de door haar aangehouden tabel.

e. Slotbepalingen
1. Indien wij aansprakelijk zijn voor een gebrek of manco, hebben wij de keuze om hetzij de prijs (minus eventueel doorberekend stroomverbruik) voor de ondeugdelijk gebleken zaken aan de opdrachtgever te crediteren, hetzij deze kosteloos te vervangen dan wel te herstellen. Onze aansprakelijkheid is in alle gevallen beperkt tot de contractsom van de betreffende ondeugdelijk gebleken zaken of ondeugdelijk verleende diensten. Wij zijn nimmer aansprakelijk voor enige indirecte schade van de opdrachtgever of van derden, waaronder begrepen gevolgschade, bedrijfsschade, vertragingsschade, winstderving of letselschade, tevergeefs gemaakte bewerkingskosten, of enige (andere) indirecte schade, uit welke oorzaak dan ook en door wie ook geleden. De opdrachtgever vrijwaart ons voor alle aanspraken van derden, uit welken hoofde dan ook, ter zake van vergoeding van schade, kosten en/of interessen, veroorzaakt door, voorgevallen bij, of op enigerlei wijze verband houdende met de door ons geleverde zaken c.q. onze uitvoering van de prestatie.
2. In geval van tijdelijke overmacht zijn wij gerechtigd onze verplichtingen op te schorten voor de duur van de overmachtstoestand. In geval van blijvende overmacht zijn wij gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. In geval van tijdelijke dan wel blijvende overmacht heeft de opdrachtgever geen recht op enige schadevergoeding.
3. Voor zover de Wet zulks toelaat, worden alle geschillen voorgelegd aan de bevoegde rechter te Den Haag.